Krótkie terminy

Wysoka jakość

Atrakcyjne ceny

Zniżka dla absolwentów aplikacji

607 380 618

Bezpośredni kontakt z szefem produkcji

Nasze togi szyte są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości

Regulamin internetowego sklepu toga.com.pl
Firma GAB.B Arkady Paweł Fiedler
ul. Słowackiego 3
62-040 Puszczykowo
NIP 7772306375

I. Postanowienia ogólne

Internetowy sklep toga.com.pl, działający pod adresem toga.com.pl (zwany w dalszej części „Sklepem internetowym”), za pośrednictwem którego sprzedawane są Rzeczy znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Rzeczami”), prowadzony jest przez Firmę GAB.B. Arkady Paweł Fiedler z siedzibą w Puszczykowie 62-040, ul. Słowackiego 3, (zwane w dalszej części „GAB.B ”).
Informacje na temat Rzeczy oraz ich cen GAB.B zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego: toga.com.pl
GAB.B jest odpowiedzialna za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Kontakt z GAB.B jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej toga.com.pl, niniejszego linku zawierającego adres poczty elektronicznej biuro@toga.com.pl, pod numerem telefonu (61) 8133138 (pn.- pt. godz. 09.00-16.00). Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie Firmy GAB.B, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo
Wszystkie Rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
Klientem dokonującym zakupu Rzeczy za pośrednictwem Sklepu internetowego może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Rzeczy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo przedsiębiorca, zwani dalej „Klientem”. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz GAB.B.
Umowa sprzedaży Rzeczy oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez GAB.B zamówienia Klienta.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyn oraz o możliwości jego realizacji.
Miejscem realizacji dostaw Rzeczy, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Korzystanie przez Klienta z witryny internetowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych urządzenia: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

II. Rzecz i jego cena

GAB.B zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Rzeczy na stronie internetowej Sklepu internetowego.
Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Rzeczy, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Rzeczy, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Wszystkie ceny Rzeczy zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdej Rzeczy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Rzecz. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.
GAB.B zastrzega prawo do zmiany cen Rzeczy znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Cena sprzedaży Rzeczy jest również wskazana przez GAB.B na fakturach VAT wysyłanych wraz z Rzeczami.

III. Zawarcie umowy

Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
wyboru rodzaju zamawianych Rzeczy zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Rzeczy do koszyka;
wyboru formy płatności;
wyboru formy odbioru;
oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Rzeczy.
Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN sklepu internetowego”.
Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez kliknięcie na przycisku ”PŁACĘ”, czym potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Rzeczy.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez GAB.B przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez GAB.B złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”.
Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 30 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

IV. Realizacja zamówienia

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta.
GAB.B zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym min. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.

V. Warunki zapłaty i wysyłki Rzeczy.

Zapłata za zakupioną Rzecz może zostać dokonana:
a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w zkładzie Firmy GAB.B, ul. Fiedlera 4, 62-040 Puszczykowo
b) płatność przelewem bankowym na konto nr 92 1020 4027 0000 1202 1227 0825 po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia
c) za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia.
Zapłata powinna być dokonana w terminie:
a) gotówką w siedzibie dostawcy przy osobistym odbiorze zamówienia, w dacie odbioru,
b) przelewem bankowym na konto nr 92 1020 4027 0000 1202 1227 0825 w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia,
c) za pobraniem w czasie odbioru przedmiotu zamówienia od kuriera.
Zamówione Rzeczy są odbierane w siedzibie GAB.B lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy.
Odbiór własny w siedzibie Firmy GAB.B, ul. Fiedlera 4, 62-040 Puszczykowo. Termin odbioru zakupionych Rzeczy w siedzibie GAB.B jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-16.00. po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.
Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem - w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę doręczyciel zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską.
W przypadku stwierdzenia niezgodności Rzeczy z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail biuro@toga.com.pl lub telefonicznie pod numerem (61) 8133138 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Rzeczy lub uszkodzeń opakowania.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może zrezygnować z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, z wyjątkiem kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta oraz gdy przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży ( brak fabrycznie dołączonych metek firmowych, ślady używania). Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Rzeczy.
Rezygnacja z Rzeczy oznacza skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu Rzeczy
GAB.B nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów zamówionej dostawy i kosztów zwrotu.
W razie rezygnacji z Rzeczy zakupionej w Sklepie internetowym (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku uiszczona cena za Rzecz, zostaje niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez GAB.B zwróconej Rzeczy. Zwrot płatności nastąpi w takiej formie w jakiej Konsument dokonał zapłaty.
Rzecz zwracana przez Klienta powinna być w stanie niezmienionym, nieużywana i kompletna.
Zwrotu Rzeczy należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Rzeczy, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu . Zwrot należy odesłać na adres  Firma GAB.B, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo.
Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Rzeczy należy kierować do Telimeny na adres e-mail: biuto@toga.com.pl lub telefonicznie na numer (61) 8133138.

VII. Gwarancja

Wszystkie Rzeczy objęte są gwarancją. Długość okresu gwarancji zależy od wybranego modelu Rzeczy, z tym że żaboty objęte są 12 miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Rzeczy Klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Rzeczy (rozdarcia, przetarcia), a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.

VIII. Reklamacja

Każda Rzecz kupiona w Sklepie internetowym może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.
Dostarczona Rzecz powinna być niezwłocznie sprawdzona przez Klienta, celem wykrycia ewentualnych wad podlegających reklamacji. Reklamację dotyczącą wad Rzeczy można składać w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia lub od dnia kiedy Klient przy dochowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, jednak zgłoszenie reklamacyjne nie może nastąpić później niż w okresie gwarancji liczonym od dnia zakupu Rzeczy. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności bezpośrednio w siedzibie GAB.B, po okazaniu wad Rzeczy oraz dowodu jej zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: Firma GAB.B, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo.
Koszty związane z odesłaniem reklamowanej Rzeczy zostaną zwrócone w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami, dzwoniąc na numer telefonu (61) 8133138 od pn.- pt. godz. 09.00-16.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora).
W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do GAB.B reklamowaną Rzecz, do której dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę VAT, załączoną do dostarczonej Rzeczy. Przed odesłaniem Rzeczy należy przywrócić ją do stanu, w jakim została dostarczona, oraz włożyć - o ile to możliwe - do oryginalnego opakowania.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania GAB.B reklamacji wraz z reklamowaną Rzeczą.
W przypadku uznania reklamacji, wadliwa Rzecz zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiona lub wymieniona na nową, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Rzeczy dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Rzecz zostanie odesłana do Klienta na jego koszt wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny Rzeczy, uznanej w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwą, daje GAB.B uprawnienie do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek Rzeczy.

IX. Ochrona danych osobowych.

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Firmę GAB.B, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.
Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

X. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Firmę GAB.B oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
Niniejszy regulamin stosuje się również do zamówień tóg prawniczych składanych w Firmę GAB.B. z pominięciem Sklepu internetowego (zamówienia składane osobiście, drogą pisemną, faksową, telefoniczną oraz listem elektronicznym). W takim wypadku wyłącza się z niniejszego regulaminu te postanowienia, które dotyczą jedynie formy składania zamówień właściwej dla Sklepu internetowego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Firmą GAB.B a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory mogące wystąpić między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Firmę GAB.B
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnego.