Krótkie terminy

Wysoka jakość

Atrakcyjne ceny

Zniżka dla absolwentów aplikacji

607 380 618

Bezpośredni kontakt z szefem produkcji

Nasze togi szyte są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra sprawiedliwości

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNOŚCI Z RODO

Zgodniez art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
zdnia 27 kwietnia 2016r (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy,że:

Administratoremdanych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowychwyrażonej powyżej jest Firma Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo, NIP 7772306375, tel. 618133138
, adrese-mail:biuro@toga.com.pl

Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) wypełnianiaobowiązków prawnych ciążących na Firmę Gab.b(wszczególności obowiązków wynikających z przepisówpodatkowych i księgowych), -na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) Rozporządzenia;
b) prowadzeniadziałań marketingowych w szczególności przekazania (w tym naadres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp., -na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia;
c) monitorowaniajakości usług oraz prowadzenie badań satysfakcji klienta, - napodstawie art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia;
d) profilowania,czyli stwarzania profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmówkomputerowych, na podstawie jej zgłoszeń w celu przygotowania iprzedstawienia ofert/informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzebkonkretnej osoby, - na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia;

Ktomoże mieć dostęp do Państwa danych?
Pani/Pana dane osobowemogą być przekazywane (w zależności od potrzeb oraz odwybranych przez Panią/Pana rozwiązań umowy z Firmą Gab.bpodmiotom do wewnętrznych celów administracyjnych w ramach umowy.


Jakdługo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisówprawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisachpodatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane niedłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy wszczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązaniasporów, dochodzenia roszczeń. 


Jakiemają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych?Przysługuje Pani/Panu :

a)prawo dostępu do treści swoich:
prawo do uzyskania odadministratora danych potwierdzenia , czy przetwarza
on Pani/Panadane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a takżedo następujących informacji;
- informacji o celachprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- informacji okategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przezadministratora;
- informacji o odbiorcach lub kategoriachodbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lubktórym ma zamiar ujawnić te dane; - informacji o możliwościskorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danychosobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacjatakich praw;
- informacji o prawie do wniesienia skargi do organunadzorczego;
- informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,w tym o profilowaniu oraz o określonych przypadkach o zasadach ichpodejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjachtakiego przetwarzania dla Pani/Pana;

b)prawo do sprostowania danych osobowych:
prawo do żądania odadministratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danychosobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądaniauzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c)prawo do usunięcia danych osobowych:
prawo do żądania odadministratora niezwłocznego usunięcia dotyczącychPani/Pana
danych osobowych. Administrator ma obowiązek bezzbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiemże jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
- daneosobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostałyzebrane lub są przetwarzane; - cofnął Pani/Pan zgodę, naktórej opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innejpodstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
-Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
-Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązaniasię z obowiązku prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawado usunięcia danych osobowych, w przypadku
gdy administrator jestzobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzaniadanych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisyprawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń przez administratora;

d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danychosobowych:
prawo do żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następującychprzypadkach:
- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danychosobowych przetwarzanych przez administratora – na okresumożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowościtych danych;
- gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jestniezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoichdanych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ichwykorzystania;
- gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Panadanych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panupotrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Wprzypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danychosobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe,z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodąlub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub ochronyroszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnejlub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego;

e)prawo do przeniesienia danych:
ma prawo Pani/Pan do otrzymania wustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym siędo odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonychadministratorowi danych oraz żądania przesłania tych danychosobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to techniczniemożliwe.
Administrator danych jest obowiązany udostępnićdostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznienastępujące warunki:
- przetwarzanie odbywa się w sposóbzautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
- daneprzetwarzane są na podstawie zgody lub w związku zumową.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie możeniekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych osób;

f)prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
ma Pani/Panprawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczynzwiązanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobecprzetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesieadministratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych niemoże w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowy pozgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnieuzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które sąnadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celuustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan równieżprawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych napotrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: -przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
-przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, którejjest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Panażądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze danych.
Jest Pani/Pan uprawnionydo zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a)pisemnie na adres Firma Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo, NIP 7772306375

b)mailowo na adres biuro@toga.com.pl
c) telefonicznie pod numeremtelefonu 618133138


Wprzypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się napodstawie
zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody naprzetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co pozostaje bezwpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano napodstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodęna przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następującysposób:

a)pisemnie na adres Firma Gab.b Arkady Paweł Fiedler, ul. Słowackiego 3, 62-040 Puszczykowo

b)mailowo na adres biuro@toga.com.pl
c) pod numerem telefonu618133138


Gdziemogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania danychosobowych?
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organunadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojegozwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnieniadomniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia2016r. 


KiedyFirma Gab.b jest uprawniona do zbierania danych osobowych?
Podaniedanych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Podaniedanych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. 
Dane mogąbyć przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również wformie profilowania na potrzeby zawarcia umowy.